ä

ä

äää
ääääääääääääääääääääääääää
 
ä

ä
ä
Homeä|äProductsä|äNewsä|äImprintä|äDownloadsä|äProjectsä
 
 ä
Welcomeätoäpower-trax.deäEngineeringä&äTrading

äIndividualääSpecialäDutyäVehiclesSpecialäDutyäMachinery,
äEngineeringäServicesäandäTechnicaläDistribution

  
 ä

Dietrich-Bonhoeffer-Str.ä28
äD-86609äDonauwoerth
äGermanyä

Tel.:ä+49ä(0)906ä-ä99ä99ä849-17
äMobile:ä+49ä(0)163-4321ä435
äWhatsApp:ä+49ä163ä4321ä435

äFax:ä+49ä(0)906ä-ä99ä99ä849-18

Email:äinfo@power-trax.deä(preferred)

AäcloserälookäintoäouräproceduresäandäphilosophyäyouämayäreadääHERE.
äIfäyouähaveäconfidentialärequestsäoräprojectsäyouämayäwantätoähaveäaänonädisclosureäagreementäbeingäissuedäinitially.
Weäaddressätheäcivilianä/äindustrialämarket,äonly.äIfäyouäareäaä(sub-)äsupplieräoräcustomeräoutäofätheädefenseäbusinessäoräpublicäauthority,äpleaseäcontactäalternativeäsources.

ä

 

ääääääääääää
ä
News
ä

Multi-SystemäRecoveryäKitsäforälengthsäupätoä22,5äatä3.2tonsäofäpullingä/ähoistingäforce.
äIfäeveryäsingleägramäofäweightäisäcrucial!äNoätoolsärequired!

äWithäasälowäasä21kgä(includingäeverything!)äyouähaveämerelyäone-thirdäofätheäweightäofäaäclassicäwire-rope-winchä-äaddedäbyäunsurpassedäflexibility!


ää

ä

 ä

TheänewäHog-Trailerä2ähasäsomeäthrillingänewävariantsäandäfeatures:

 • äHog-Trailer©ächassis
 • Hog-Trailer©äpickup
 • Hog-Trailer©ädumper
 • Hog-Trailer©ätransport
 • Hog-Trailer©äUtility
 • Hog-Trailer©äsolid

AllävariantsäareäMadeäinäGermanyätoäsatisfyäalläofäyourärequirementsäforäaädurable,äruggedäandälongälivingätrailer.

FurtheräinformationäcanäbeäfoundäHERE.

ä

TheänewäPTOäforäToyotaäJ4ä/äJ6ä/äJ7ätransferäcasesäisäavailableäfromästock!

Sinceäoriginaläpartsä-äevenäusedä-äareänoälongeräavailableäweädecidedätoädesignäaänewäPTOäforäToyotaävehicles.äTheäunitäfitsä6-boltäflangesäwithäsymmetricaläboltäpattern.

AvailableäforästandardähydraulicäpumpäflangesäUNI-3-bolt,äISO-4-boltäandädriveshaftäflangesäforämech.äwinches.äClutchäcanäbeäoperatedämechanically,äviaävacuumäoräpressurizedäair!ä

WeädoädesignäcustomäPTOsäandägearboxesäofäanyäkindä-äpleaseäsendäusäyouräRFQ.

 ä

EnhancedäLandRoverä&äToyotaäPTOäandäHydraulicäSystemsäproductäline!

 • äPoweräupätoä65kW
 • mechanicaläandäair-operatedäPTOäclutch
 • InlineäoräoffsetäPTOägearboxes

AdditionallyäweähaveäacompleteälineäofäSplit-Shaft-PTOsäforäuniversaläuseäinävehiclesäandäships.
äFurthermoreäbasicäsystemäcalculationäforähydraulicämachineryäcanäbeädoneäwithäouräSpreadsheet.

ä

Weähaveäincludedäaäcompleteäproductälineäofäfirearmsäacccessoriesäandämountsäforähuntingäandärecreationaläshooting:

 • äERA-TAC
 • CAAäTactical
 • FABäDefense

asäwelläasämovingätargetäsystemsäfromäBlinkTroll

 

  
ä
ä

Weädesign,ädevelop,äproduceäandädeliveräforäprofessionaläuse:

 • ää
  Hydraulicäsystems,ävehicleäpoweräsystems,äpoweräsupplies,ämachinery,äaggregates,äpneumaticäsystems,äcarrieräsystems,äbumpers,ä...
 • ä
  foräToyota,äLandRover,äNissan,äSuzuki,äMitsubishi,äJeep,ä4x4,äTrucks,äATV,äQuad,ä...
 • ä
  foräBuildingäandäDrillingäEquipment,äCommercialäUsage,äConstruction,Shipsä&äMarineäapplications,äServiceäVehicles,äRallye,äTrial,äForesting,äMining,äHobby,ä...ä
  ä
ääääääääääääääääääääääääääääääää
ä
Index
ä ä
ä ä
ä ä
ä ä
ä ä
 • ä
ä ä
ä ä
ä ä
ä ä
ä ä
ä
 • ääU
 ä
ä ä
 • äX
ä ä
 • ääZ
ä  
ä

Weäacceptäonlyäandädeliveräonlyäbusinessätoäbusiness.äAlläcustomersädeclareätoäbeä-äoräactäonäbehalfäaäbusinessäoräcompany.äAlläpricesästatedäinäEUROäunlessäotherwiseänoted,äplusä19%äGermanäVAT.äPleaseänoteäouräCommonäTermsäofäBusinessäasäpublishedäHERE.

Weädon'täsourceäfromäChina.äOuräproductsäareämadeäinäEuropeäoräpartiallyäinätheäU.S.